Werkwijze

Visie

Er wordt gewerkt  vanuit een  betrokkenheid die er is voor  andere mensen. Een goede relatie opbouwen met de cliënt is  heel belangrijk en is een voorwaarde om uiteindelijk de behandeling en therapeutische technieken in te kunnen zetten die de cliënt nodig heeft. Tijdens de behandeling worden de krachten van de cliënten aangesproken en versterkt. Ieder mens is uniek, dus voor ieder geldt een eigen unieke werkwijze.

Werkwijze

Een gesprek duurt 3/4 uur. Het eerste gesprek en vaak ook tweede gesprek is een intakegesprek en tevens kennismaking. Dan komt aan de orde wat het probleem is en wat uw verwachtingen zijn. Aan het einde van het tweede  gesprek wordt besproken welke DSM V diagnose u hebt en wat de doelen worden van de behandeling. Dan wordt ook gekeken wat voor soort behandeling u mogelijk nodig zal hebben, (kort, lang of intensief) en volgens welke methode. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Voldoet u niet aan een DSM V classificatie dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of u kunt terugverwezen worden naar de huisarts, waar u eventueel geholpen kunt worden door de praktijkondersteuner (POH) GGZ.

Het behandelplan wordt regelmatig besproken en kan aangepast worden. Na ieder gesprek volgt vaak een korte evaluatie, om de behandeling goed op u aan te sluiten.

Er kan ook altijd een telefonisch consult worden afgesproken indien nodig of als het slechter met u gaat en een eerdere afspraak nodig is.   Tevens kan er via email consulten plaats vinden.  Of via internet kunnen er behandelingen plaatsvinden. Zie het kopje E-health.

Bij aanvang en aan het einde worden er vragenlijsten bij u afgenomen om het effect van de behandeling te meten. Dit heet ROM (Routine Outcome Monitoring). Deze vragenlijsten vragen naar uw klachten.  Dit gaat veelal digitaal.  Deze gegevens worden met uw toestemming naar Stichting Benchmark GGZ gestuurd.

Het is heel belangrijk dat het ‘klikt’ en dat u zich op u gemak voelt. Dat u het gevoel hebt dat u alles mag zeggen wat u denkt en voelt.  Is dat niet zo dan zou het heel fijn zijn als u dat bespreekt. Binnen de praktijk is het ten alle tijde  mogelijk om van behandelaar te wisselen als er echt geen klik is.

In principe is de behandeling kortdurend, maar mocht u langer nodig hebben, dan kan dit ook. Blijkt de problematiek toch complexer te zijn dan  kunt  u verwezen worden naar de specialistische GGZ. (vroegere tweede lijn)

In crisissituaties kunt u beter uw huisarts of de huisartsenpost bellen.

De therapeutische technieken

De technieken die  gebruikt worden,  komen o.a. uit de:  oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness , aandachtgerichte training, inzichtgevende therapie,  ACT (Acceptance and Commitment Therapy) , voice dialoque en schematherapie. Daarnaast kan  bij traumabehandeling,  angstklachten en problemen met uw zelfbeeld EMDR toegepast worden.

Huisbezoek

Bent u niet in staat om zelf te komen, dan is een huisbezoek ook mogelijk, indien u niet te ver van de praktijk af woont.